WEPALY ÝOL
LOGISTIK KÄRHANASY
WEPALY ÝOL
LOGISTIK KÄRHANASY
WEPALY ÝOL
LOGISTIK KÄRHANASY
WEPALY ÝOL
LOGISTIK KÄRHANASY

Kärhana hakynda

“Wepaly ýol” hususy kärhanasy Balkanabat ş. ýerleşýär. Biziň kärhanamyz, Türkiýe, BAE, ABŞ, Hytaý, Germaniýa, Russiýa we beýleki GDA ýurtlarynyň hyzmatdaşlary bilen ýakyndan işleýär, bu Türkmenistanda we daşary ýurtlarda ulag we logistika hyzmatlarynyň ähli görnüşlerini çalt we netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Demir ýol gatnawlary

Deňiz üsti geçirmek

Howa gatnawy

Hyzmatlar

" Wepaly ýol " şäherara, halkara howa,demir ýol, deňiz we gury ýer üsti bilen harytlary daşamak, şeýle hem Türkmenistanyň çäginde gümrük dellalçylyk hyzmatlaryny hödürleýär.
Giňişleýin iş tejribesi we kärhanamyzyň işgärleriniň hünär ussatlygy ýüküňiziň howpsuz we wagtynda eltilmegini üpjün eder, şol bir wagtyň özünde ähli transportda gözegçiligi dowam etdirer.
“Wepaly ýol” logistika pudagynda ygtybarly hyzmatdaşyňyz, wagtyňyz biziň üçin birinji orunda durýar.

Demir ýol gatnawlary

“Wepaly ýol” hususy kärhanasy harytlaryň kepillendirilen görnüşde iberilmegini üpjün etmek üçin birnäçe hyzmatlary hödürleýär:

 • Ulagy guramak boýunça maslahat;
 • Demir ýol gatnawy üçin nyrhlary hasaplamak;
 • Iň amatly transport ýoluny ösdürmek;
 • Wagonda ýükleri ýerleşdirmegiň we berkitmegiň shemalaryny we eskizlerini hasaplamak;
 • Ýükleriň ýüklenmegine we üpjün edilmegine gözegçilik etmek;
 • Demir ýol gatnaw belliklerini we ulag resminamalarynyň doly bukjasyny hasaba almak;
 • Artykmaç, agyr, howply, belli bir ýük daşamagy guramak;
 • Ýük ätiýaçlandyryşy;
 • Wagonlary tutuş ugur boýunça yzarlamak we ýüküň ýerleşýän ýeri barada müşderä öz wagtynda habar bermek.

Deňiz üsti geçirmek

“Wepaly ýol” hususy kärhanasy konteýner daşamak boýunça hünärmenlerimiziň tejribesi bize hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemäge mümkinçilik berýär:

 • Deňiz ýükleri üçin doly ugradyş hyzmatlary;
 • Harytlary deňiz arkaly daşamak üçin iň amatly ugurlary ösdürmek;
 • Gury ýükleri 20, 40 fut we HQ gaplarynda daşamak;
 • Ýükleri düşürmek we mündirmek hem üpjün etmek;
 • Ýükleri işlemek we agramlamak;
 • Portlarda ýükleriň gümrük taýdan resmileşdirilmegi;
 • Ýükleri portlarda saklamak;
 • Ýük ätiýaçlandyryşy;
 • Konteýnerleriň hereketine gözegçilik etmek we müşderä derrew habar bermek.

Awto ýollary

“Wepaly ýol” hususy kärhanasy awtoýol arkaly aşakdaky ulag hyzmatlaryny hödürleýär:

 • Garaýol bilen ýük daşamagy guramak;
 • Konteýner ýoly bilen daşamak;
 • Ýöriteleşdirilen ulaglar bilen aşa we agyr ýük daşamagy guramak;
 • Bilelikdäki resminamalaryň doly toplumyny bermek;
 • Ýük ätiýaçlandyryşy;
 • Gümrük taýdan resmileşdirmek;
 • Ýükleriň hereketine gözegçilik etmek we müşderä derrew habar bermek.

Howa gatnawy

“Wepaly ýol” hususy kärhanasy bütin dünýäde howa ýük hyzmatlaryny hödürleýär. kärhananyň esasy ýörelgesi, müşderiniň ähli isleglerini göz öňünde tutup, ygtybarly we wagtynda harytlary eltip bermekdir.

Berilýän hyzmatlaryň sanawyna şular girýär:

 • Adaty ýükleri we çarter uçuşlaryny daşamak;
 • "Gapydan gapy" harytlary eltip bermek;
 • Harytlaryň üstaşyr hereketini üpjün etmek;
 • Saklamak;
 • Ätiýaçlandyryş hyzmatlary;
 • Ýükleri ýüklemek we düşürmek;
 • Uçarda (Uçar) mugt ýük ýerlerini bellemek;
 • Resminamalaryň doly bukjasyny hasaba almak;
 • Ibermek.

Konteýner daşamak

“Wepaly ýol” hususy kärhanasy konteýner daşamagy guramak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär:

 • Göterim ugrunda ýük daşamagyň iň pes bahasyny hasaplamak;
 • Gury ýükleri 20, 40 fut we HQ gaplarynda daşamak;
 • Konteýner deňiz arkaly daşamak;
 • Konteýner demir ýol arkaly daşamak;
 • Konteýner ýoly bilen daşamak;
 • “Gapydan-gapy” konteýner daşamak;
 • Goşmaça resminamalary hasaba almak;
 • Goşmaça resminamalary gaýtadan işlemek üçin goşmaça hyzmatlar;
 • Harytlary saklamak we terminal işlemek;
 • Ýük ätiýaçlandyryşy;
 • Konteýneriň hereketini yzarlamak we ýüküň ýerleşýän ýeri barada müşderä derrew habar bermek.

AMMAR HYZMATLARY

Siziň hyzmatyňyzda haryt saklamak üçin ammarlary bermäge taýýar. Siziň islegiňiz boýunça ýükleri konteýnerden ýa-da awtoulaglara ýükläris wagona, konteýner, awtoulag ýa-da tersine düşüreris.

Berilýän hyzmatlaryň sanawyna aşakdakylar girýär:

Müşderiniň islegi we teklipleri boýunça harytlary saklamak;

 • Harytlary gysga möhletli we uzak möhletli saklamak;
 • Harytlary terminal işlemek (almak, ýygnamak, ibermek);
 • Ýokary derejeli hünärmen işgärleri we tehniki serişdeleri ulanmak bilen ýüklemek we düşürmek amallary;
 • Ýük ýükleme shemalaryny hasaplamak;
 • Sortlamak, saýlamak, paýlamak;
 • Näzik ýa-da gaplanmadyk harytlary daşamak üçin professional gaplama.

Gapydan gapy hyzmaty

 • Ýüküňizi konteýnerlerde ýa-da wagonlarda deňiz, awtoulag ulaglary ýa-da demir ýol arkaly beýleki ulaglara ýüklemezden ýa-da ýüklemezden birnäçe görnüşleri hödürläris. Gury ýer we deňiz ulaglarynyň utgaşmasy ýükleri çeýe we täsirli çözgütleri üpjün etmäge mümkinçilik berýär.Berilýän hyzmatlaryň sanawy şulary öz içine alýar:
  • Ulag işine gatnaşýanlaryň hemmesiniň işini utgaşdyrmak;
  • Ýük amallarynyň doly toplumy bilen multimodal transport;
  • Ammarlary dolandyrmak;
  • Ýük ýüklemek we düşürmek we sortlamak amallary;
  • Harytlary saklamak, birleşdirmek we paýlamak;
  • Gümrük we ýanyndaky resminamalary hasaba almak;
  • Ýük ätiýaçlandyryşy;
  • Harytlaryň hereketine we eltiş wagtyna gözegçilik etmek.

Biz hödürleýäris

 • Harytlary daşamak üçin iň amatly shemalary we gümrük amallarynyň çykdajylaryny hasaplamak bilen harytlaryňyzy gümrük taýdan resmileşdirmek;
 • Gümrük düzgünleriniň, deklarasiýalarynyň bellige alynmagy;
 • Soňky alyja ibermek üçin harytlary soňraky ýygnamak bilen harytlary birleşdirmek;
 • Ýük ýüklemek we düşürmek we sortlamak amallary;
 • Gümrük resmileşdirilmegi we degişli gümrük düzgünlerine laýyklykda harytlaryň deklarasiýasy;
 • Çylşyrymly hyzmatlar üçin çeýe arzanladyş ulgamy (transport + gümrük taýdan resmileşdirmek);
 • Türkmenistanyň çägine import üçin harytlaryň gümrük kodlaryny kesgitlemek;
 • Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin zerur resminamalar toplumyny taýýarlamak we tabşyrmak.

GÜMRÜK DELLALÇYLYK HYZMATLARY

Biziň kärhanamyz, Türkmenistandan getirilýän, Türkmenistandan eksport edilýän harytlary gümrük taýdan resmileşdirmek, şeýle hem Türkmenistanyň üsti bilen beýleki ýurtlara iberilýän tranzit harytlary üçin birnäçe hyzmatlary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin

Ofisimiziň adresi

Türkmenistan, Balkanabat ş,
“Hazar” söwda merkezi TSTB
4-nji gat 1-nji belgili ofis.

BIZIŇ BILEN HABARLAŞMAK

TOP